Доставката на всяка потвърдена онлайн поръчка се извършва чрез куриерска фирма,  избрана от  „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД или посочена от Потребителя друга куриерска фирма.

Стоката се доставя на посочения от Потребителя адрес или до офис на куриерска фирма.

Стокова разписка и/или фактура и касова бележка се прилагат към всяка доставена поръчка.

Срокът за доставка за всички стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, е от /два/ до 5 /пет/ работни дни след потвърждаването на поръчката.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ работни дни, без да информира предварително Потребителите, както и да удължава сроковете с повече от 7 /седем/ работни дни, но  след предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

При направена поръчка на дървени мебели ARBOR, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД уведомява Потребителя за техния срок на доставка, като Потребителя запазва правото си да откаже поръчката, ако срока на доставка не го удовлетворява.

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Цената за доставка на стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, на територията на Р.България с куриерска фирма, избрана от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, е /шест/ лв  за общо тегло на доставката до 25 /двадесет и пет/ kg и на стойност до 80 /осемдесет/ лв.

Безплатна за Потребителя е доставката до адрес или офис на куриерска фирма, избрана от  „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, за стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, с общо тегло до 25 /двадесет и пет/ kg и на стойност над 80 /осемдесет/ лв.

За стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, с общо тегло над 25 /двадесет и пет/ kg се прилага ценовата листа на куриерската фирма, като конкретната стойност на доставката се уточнява предварително с Потребителя.

Цената на доставка на дървени мебели ARBOR е посочена в информацията за всеки един отделен артикул и НЕ се калкулира автоматично при генериране на поръчката.

Доставката се извършва за сметка на Потребителя по цени на избраната от него куриерска фирма, когато Потребителят  избере куриерска фирма, различна от избраната от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД.

Доставката се изпълнява въз основа на данните за собствено име, фамилно име и адрес за доставка, посочени от Потребителя.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в резултат на подадена от Потребителя невярна или непълна информация относно адрес за доставка, лице за контакт и/или телефон  за връзка.

В случаите, когато „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда,  Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка само към превозвача.

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на Потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго. Когато търговецът не достави и не предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на законовия 30 /тридесет/ дневен срок, Потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъдат извършени в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и не предаде стоките в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД няма задължение да извършва монтаж и сглобяване на доставените стоки на мястото на доставка. При необходимост от такива дейности, Потребителят трябва да спазва точно указанията от инструкцията за употреба на съответната стока.

При предаване на стоките от куриера, Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, са длъжни да подпишат придружаващите документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.  За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. Преди да впише своето име и подпис като получател, Потребителят и/или упълномощено от него лице трябва да се увери в целостта на опаковката и на стоката.

В случай, че е увредена целостта на опаковката, има външни видими липси, увреждания, повреди от удари или други щети на стоката, Потребителят следва в присъствието на куриера да ги опише в протокол за щети, който се изготвя в 2 /дваекземпляра – по един за куриера и за Потребителя, да подпише протокола и незабавно да уведоми „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД на телефон 0884 33 22 11  и/или на e-mail адрес sales@beb4o.bg 

В случай, че при получаването на стоката не бъде изготвен и подписан такъв протокол за щети в присъствието на куриера, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще счита, че не са били налице външни видими дефекти на стоката и нейната опаковка, липси, евентуални повреди, удари или други щети. Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, за липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните документи.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието или несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки или услуги, а Потребителят може да загуби възможността да му бъдат доставени поръчаните от него стоки или услуги. В този случай „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД няма да носи отговорност за недоставените стоки или услуги.

Когато при обикновен преглед на доставените стоки Потребителят установи, че получените стоки не съответстват на заявените за покупка, Потребителят има право да поиска доставените, но несъответстващи стоки да бъдат заменени със съответстващи на поръчаните в заявлението за покупка стоки, като уведоми „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД на телефон 0884 33 22 11  и/или на e-mail адрес sales@beb4o.bg 

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще извърши замяната в срок до 7 /седем/ дни, считано от датата на уведомяването от Потребителя. В този случай транспортните разходи са за сметка на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД запазва правото си да избира или променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.