Фирма „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която е съществувала при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаела за несъответствието. В гаранционния срок Производителят или Търговецът трябва да осигури съответствие на стоката с договора за продажба.

Закупените стоки от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД имат двегодишна гаранция. Този гаранционен срок съответства на законовия гаранционен срок, регламентиран в Закона за защита на потребителите. За да ползва двегодишната гаранция, Потребителят задължително трябва да запази касовата бележка и/или фактура.

Когато за конкретна стока търговецът предложи търговска гаранция, по-голяма от законовата двегодишна гаранция, при покупката Потребителят получава уверение за това в писмена форма или на друг траен носител, достъпен за Потребителя. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителя и „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по изискванията на чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят има право да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, независимо от предоставената търговска гаранция на стоката. Несъответствието може да бъде открито след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията.

Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

При рекламация Потребителят разполага с правата, регламентирани в Глава пета, Раздел III на Закона за защита на потребителите.

Рекламация на потребителска стока може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката и ще бъде приета, ако е предявена своевременно.

Рекламацията се предявява пред търговеца.  За всяка предявена рекламация Търговецът или упълномощено от него лице поддържа регистър.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от Потребителя. След изтичането на едномесечния срок, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да поиска намаляване на цената на стоката.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и не трябва да понася значителни неудобства.

Когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна, разходите за транспорт на стоката са за сметка на Потребителя. 

При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на гаранционния срок е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, когато несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, когато рекламацията се отнася до компоненти/части с ограничен срок на годност и когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна.

При удовлетворяване на рекламация чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, се запазват първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, дните за извършване на ремонта се прибавят към гаранционния срок.

След удовлетворяване на рекламацията, Търговецът или упълномощено от него лице издава акт за това в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта , без да бъдат осигурявани каквито и да било други гаранции, извън посочените.

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката и само и единствено във фирмения сервиз на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ И ГУБИ ПРАВАТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА ГАРАНЦИЯ КОГАТО:

 • Потребителят не е запазил касовата бележка и/или фактурата или не ги предоставя при предявяване на рекламация
 • не са спазени указанията от инструкцията за употреба на стоката
 • не са спазени указанията за сглобяване, монтаж и профилактика
 • стоката е неправилно или частично асемблирана
 • има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение
 • повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда
 • повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението й – например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.
 • стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя или търговеца сервиз или от други лица
 • има извършена промяна или модификация на конструкцията
 • повредата е получена вследствие на монтирани от Потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата
 • дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ части, които са с ограничен срок на годност или подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката.

В срока на гаранция на стоката, тези части се заплащат от Потребителя.

Такива части са:

 • за детски колички – дамаска, чанта, покривало, сеннник, гуми – вътрешни и външни, багажник, дъждобран, цип, тик-так копчета, аксесоари
 • за столчета за кола – дамаска, сенник, покривало, аксесоари
 • за кошари за спане и игра – дамаска, дюшек, балдахин, цип, аксесоари
 • за бънджи, люлка, шезлонг, проходилка, столче за хранене, подложка за повиване – дамаска, аксесоари
 • за порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе – дамаска, цип, тик-так копчета, аксесоари
 • за дървени легла – увредени и наранени плоскости, повреди в резултат на неспазени указания за монтаж
 • за играчки – гуми, акумулатори, батерии, аксесоари