ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА И УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НА ДОМЕЙН

www.beb4o.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД (в качеството на доставчик) от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на www.beb4o.bg, наричан за краткост САЙТ, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги (наричани за краткост УСЛУГИ/ТЕ), предлагани от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД на САЙТА.

При използване на Сайта лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото, за предоставяните на Сайта стоки и услуги, законодателство на Република България и Европейския съюз. Тези условия обвързват всички Потребители на Сайта. За да получи възможност да използва услугите на www.beb4o.bg, Потребителят не извършва регистрация на Сайта.  С избора на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.beb4o.bg, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, която се предоставя на Потребителя съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №115 . Дружеството е вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 206233006, представлявано и управлявано от Павел Светославов Славов.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защита на данните) и по смисъла на българското законодателство.

Данни за контакт: 

Тел.: 0884332211; e-mail: pstrade@abv.bg; уеб сайт: www.beb4o.bg

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

Данни за контакт: тел.: 02/9153 518; E-mail: kzld@cpdp.bg;

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6.

Данни за контакт: тел.: 02 / 980 25 24 ; факс: 02 / 988 42 18 ; гореща линия: 0700 111 22;

уеб сайт: www.kzp.bg

 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САЙТА www.beb4o.bg НА „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД

Използването на настоящия електронен магазин се извършва в съответствие с настоящите общи условия, като в този смисъл с използването на www.beb4o.bg  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ приемат настоящите условия.

Не се изисква регистрация от Потребителя. Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани”.

Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката. Предвид динамиката в стокооборота, определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични” към момента на проверката, е възможно да са изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД потвърждава възможността или невъзможността за доставката на заявената стока през Оn-line системата.

Възможно е някои параметри като срок, начин на доставка и др. подобни на направена поръчка чрез Оn-line системата, да бъдат променени. „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от Потребителя е-mail и/или телефон за контакт и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя. При промяна на параметрите поръчката ще бъде изпълнена само след изразено от Потребителя съгласие до  „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД по е-mail и/или телефон (sales@beb4o.bg; тел.: 0884332211)

 1. Защита на личните данни. Политика за защита на личните данни на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД и www.beb4o.bg.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД уведомява Потребителите, че е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защита на данните) и съгласно Закона за защита на личните данни.

Като Администратор на лични данни, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД е ангажирано да гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от Потребителите лични данни, както и тези събрани чрез компютърната система на Сайта, като осигурява технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно приложимото българско и европейско законодателство относно защитата на личните данни.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД приема и обявява на Сайта Политика за защита на личните данни, която регламентира начина, по който дружеството обработва личните данни на Потребителите. Използвайки този Сайт, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с приетата Политика за защита на личните данни, поради което молим да се запознаете със съдържанието на същата. 

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта, за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по какъвто и да е начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да била обществена или търговска цел. Забранена е употребата в други сайтове на материали, публикувани в този Сайт.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД запазва правото си да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на www.beb4o.bg, на трети лица при допълнително споразумение, уреждащо правоотношенията между „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД и лицето, публикуващо информацията.

4. ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата (линка) към всяка стока, посочена в Сайта  е предоставена информация относно крайната цена с включени всички данъци и такси, основните характеристики на стоките и услугите и допълнителна информация, които да помогнат на Потребителя да направи информиран избор преди покупката на стоката/услугата.

Цената на една и съща стока, предлагана в електронния магазин и търговските обекти в страната, където същата стока се предлага, може да е различна.

Разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора са изчислени на база основната тарифа. „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените в Сайта средства за комуникация.  

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При всички случаи, преди потвърждаването на доставката, Потребителят ще бъде уведомен за наличието на неактуализирана информация за поръчаните стоки на Сайта. Поръчката ще бъде доставена само след заявено съгласие от Потребителя.

Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на www.beb4o.bg при съмнениеза допуснати грешки относно цени и характеристики на стоките. За всеки потвърден сигнал ще бъдат предприети навременни действия за корекция чрез софтуера, с който се управлява Сайта.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ САЙТА www.beb4o.bg 

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта www.beb4o.bg .

Към всяка стока от Сайта е предоставена информация относно цената на стоката (с включен ДДС), основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща да подпомогне  Потребителя за извършването на информиран избор при покупката.

Възможно е част от информацията, публикувана в Сайта, да се отнася до стоки или услуги, които момента на поръчката не се предлагат и не са достъпни. Потребителят може да получи информация за наличността на дадена стока, като направи запитване чрез посочените на Сайта координати за връзка.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД има право да откаже изпълнението на поръчката.

В случай на неактуализирана информация за поръчаните стоки и/или услуги на сайта, Потребителят ще бъде уведомен своевременно по телефона, а Поръчката ще бъде приета и доставена само след изрично заявено съгласие от Потребителя.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД има право да променя цените, посочени на Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без задължение да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Всички обявени цени на стоки в електронния магазин на домейн www.beb4o.bg са в български лева, с включен ДДС.

Цените са за единично количество.

При разлика с актуалната и обявената цена, Потребителя ще бъде уведомен своевременно по телефона.

В цената на стоката не е включена стойност за транспортни или пощенски разходи за доставка на стоката. 

Информация за стойността на транспортните или пощенските разходи се предоставя на Потребителя преди сключването на договор за покупка.

Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките, тяхното количество, начина и сроковете за доставка според възможностите, предложени на Сайта. Няма ограничение в количеството на поръчаните стоки.

Преди окончателното потвърждаване на направената поръчка от Потребителя, той има право по всяко време да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При успешно приключване на поръчката, в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа служител на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД се свързва с Потребителя по предоставения телефон за контакт, за да потвърди, че стоката е налична, след което изпраща имейл или SMS съобщение, че поръчката е потвърдена и договорът влиза в сила.

Срокът от 24 /двадесет и четири/ часа за потвърждаване на поръчката може да бъде удължаван със срока на неработните дни при официални празници и/или почивни дни. Направени поръчки в събота и/или неделя или по време на официални празници се потвърждават в пръвия работен ден, последващ почивните дни. Поръчка, направена в работен ден след 11:00 часа, се обработва на следващия работен ден.

В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД информация във връзка с доставката, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД има право по своя преценка да отмени поръчката, за което незабавно уведомява Потребителя.

При извършване на поръчка на Сайта www.beb4o.bg, Потребителят влиза в договорни отношения с „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД за покупко-продажба на избраната стока или услуга, регламентирани с настоящите Общи условия.

6. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Когато Потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава съгласието си, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна.

Залащането на поръчката се извършва с наложен платеж при доставка на стоката, с плащане с банкова карта чрез виртуалния ПОС терминал в Сайта, или чрез сключването на договор за стоков кредит с институция, партньор на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, упомената в Сайта.

При избор за заплащане с наложен платеж, Потребителят или упълномощено от него лице заплаща на куриера, който доставя поръчаната стока, сума равна на стойността на стоката плюс цената за доставката, съгласно потвърдената поръчка. След това куриерът предоставя на Потребителя или на упълномощено от него лице поръчаните стоки и/или услуги.

Заплащането може да се извърши също по банков път. В този случай е необходимо Потребителят да заяви изрично желанието си на служител на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД чрез данните за контакт: тел.: 0884 33 22 11, и/или e-mail адрес: sales@beb4o.bg. След потвърждение от служителя,  Потребителят заплаща по банковата сметка на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД сума, равна на стойността на поръчката. Когато плащането на съответната сума бъде потвърдено, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки.

Минималната стойност на поръчката при покупка от сайта е 10 /десет/ лв.

Стоките се доставят на адрес или в офис на куриерската фирма, посочени от Потребителя.

Цената за доставка на стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, на територията на Р.България с куриерска фирма, избрана от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, е /шест/ лв  за общо тегло на доставката до 25 /двадесет и пет/ kg и на стойност до 80 /осемдесет/ лв.

Безплатна за Потребителя е доставката до адрес или офис на куриерска фирма, избрана от  „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, за стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, с общо тегло до 25 /двадесет и пет/ kg и на стойност над 80 /осемдесет/ лв.

За стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, с общо тегло над 25 /двадесет и пет/ kg се прилага ценовата листа на куриерската фирма, като конкретната стойност на доставката се уточнява предварително с Потребителя.

Цената на доставка на дървени мебели ARBOR е посочена в информацията за всеки един отделен артикул и НЕ се калкулира автоматично при генериране на поръчката.

Доставката се извършва за сметка на Потребителя по цени на избраната от него куриерска фирма, когато Потребителят  избере куриерска фирма, различна от избраната от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД.

7. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Доставката на всяка потвърдена онлайн поръчка се извършва чрез куриерска фирма,  избрана от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД или посочена от Потребителя друга куриерска фирма.

Стоката се доставя на посочения от Потребителя адрес или до офис на куриерска фирма.

Стокова разписка и/или фактура и касова бележка се прилагат към всяка доставена поръчка.

Срокът за доставка за всички стоки, с изключение на дървени мебели ARBOR, е от /два/ до 5 /пет/ работни дни след потвърждаването на поръчката.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ работни дни, без да информира предварително Потребителите, както и да удължава сроковете с повече от 7 /седем/ работни дни, но  след предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

При направена поръчка на дървени мебели ARBOR, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД уведомява Потребителя за техния срок на доставка, като Потребителя запазва правото си да откаже поръчката, ако срока на доставка не го удовлетворява.

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Доставката се изпълнява въз основа на данните за собствено име, фамилно име и адрес за доставка, посочени от Потребителя.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в резултат на подадена от Потребителя невярна или непълна информация относно адрес за доставка, лице за контакт и/или телефон  за връзка.

В случаите, когато „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД изпраща стоките на Потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда,  Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка само към превозвача.

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на Потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 /тридесет/ дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго. Когато търговецът не достави и не предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на законовия 30 /тридесет/ дневен срок, Потребителят изисква от него доставката и предаването на стоките да бъдат извършени в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и не предаде стоките в този допълнително определен срок, Потребителят има право да развали договора.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД няма задължение да извършва монтаж и сглобяване на доставените стоки на мястото на доставка. При необходимост от такива дейности, Потребителят трябва да спазва точно указанията от инструкцията за употреба на съответната стока.

При предаване на стоките от куриера, Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, са длъжни да подпишат придружаващите документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.  За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

При получаване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. Преди да впише своето име и подпис като получател, Потребителят и/или упълномощено от него лице трябва да се увери в целостта на опаковката и на стоката.

В случай, че е увредена целостта на опаковката, има външни видими липси, увреждания, повреди от удари или други щети на стоката, Потребителят следва в присъствието на куриера да ги опише в протокол за щети, който се изготвя в 2 /дваекземпляра – по един за куриера и за Потребителя, да подпише протокола и незабавно да уведоми „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД на телефон 0884 33 22 11  и/или на e-mail адрес sales@beb4o.bg 

В случай, че при получаването на стоката не бъде изготвен и подписан такъв протокол за щети в присъствието на куриера, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще счита, че не са били налице външни видими дефекти на стоката и нейната опаковка, липси, евентуални повреди, удари или други щети. Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, за липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните документи.

Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието или несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес в срока за изпълнение на доставката и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки или услуги, а Потребителят може да загуби възможността да му бъдат доставени поръчаните от него стоки или услуги. В този случай „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД няма да носи отговорност за недоставените стоки или услуги.

Когато при обикновен преглед на доставените стоки Потребителят установи, че получените стоки не съответстват на заявените за покупка, Потребителят има право да поиска доставените, но несъответстващи стоки да бъдат заменени със съответстващи на поръчаните в заявлението за покупка стоки, като уведоми „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД на телефон 0884 33 22 11  и/или на e-mail адрес sales@beb4o.bg 

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще извърши замяната в срок до 7 /седем/ дни, считано от датата на уведомяването от Потребителя. В този случай транспортните разходи са за сметка на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД запазва правото си да избира или променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

8. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА / ДОСТАВЕНА СТОКА   

ВАЖНО: ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА  СТОКА Е ПРЕДВИДЕНО В ЗАКОН САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СДЕЛКАТА Е СКЛЮЧЕНА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

Отказ от стока може да бъде извършен без да има наличие на несъответствие, с наличие на несъответствие или с аргумент, че стоката не допада на Потребителя, не е с подходящ размер, цвят и други подобни.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 /четиринадесет/ дни , считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, приеме стоката/стоките или:

 • когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока;
 • при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част;
 • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме  първата стока;

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, Потребителят трябва да изпрати имейл или SMS съобщение до „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД за упражняване на право на отказ преди изтичането на 14 /четиринадесет/дневния срок, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, посочено от Потребителя, е приел стоката/стоките.

За улеснение на Потребителя, непосредствено след края на настоящите Общи условия, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД предоставя стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Формулярът следва да бъде надлежно попълнен от Потребителя и изпратен до „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД чрез писмо, изпратено по пощата, или електронна поща. Използването на стандартния формуляр /Приложение № 6/ не е задължително.

Потребителят може също да подаде заявление за отказ със свободен текст, като изпрати имейл или SMS съобщение до „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД чрез обявените данни за контакт. В съобщението Потребителят следва да уведоми „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД за имената си, географския си адрес, телефонен номер и email адрес и да заяви недвусмислено решението си за отказ от договора. Тази информация в съобщението на Потребителя е задължителна, за да бъде приет отказа.  

След получаване на съобщението за отказ, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД незабавно ще изпрати имейл или SMS съобщение до Потребителя, в което ще потвърди получаването и приемането на отказа.

ВАЖНО! ПРИ ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА, ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА СА ЗА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

До връщането на получената стока обратно на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, Потребителят се задължава да я съхранява по подходящ начин и при безопасни условия с цел стоката да запази целостта си, качеството и характеристиките, съответстващи при доставянето й.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД, рискът от случайното й загубване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай, че Потребителят се откаже от договора, „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще възстанови плащанията, които е получил от Потребителя, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/дни, считано от датата, на която е получено съобщение за решението на Потребителя да се откаже от договора.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка, посочена от Потребителя, като с приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява изричното си съгласие за използване на тези платежни средства.

От сумата, която Потребителят е платил по договора, се прихващат  разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД.

По силата на настоящите Общи условия Потребителят се счита за уведомен и е съгласен при отказ от закупена стока да заплаща разходите за връщането й.

Потребителят следва да изпрати обратно стоката на адреса, посочен върху стоковата разписка, с която е получил поръчката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/дни след деня, в който Потребителят е информирал „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоката преди изтичането на 14 /четиринадесет/- дневния срок от деня, в който Потребителят е информирал  „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД за отказа си от договора.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД има право да отложи възстановяването на плащанията на Потребителя до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства от Потребителя, че същият е изпратил обратно стоката, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД

ПРИ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ВЪРНЕ:

 • стоката в оригиналната опаковка – да не е нарушена и без увреждания, включително на етикетите;
 • стоката в нейната цялост, в пълна окомплектовка и с всички аксесоари, съответстващи на доставката и без нарушен търговски вид;
 • стоката без увреждания – счупвания, следи от драскотини, удари;
 • стоката да не е употребявана, без следи от износване и употреба;
 • придружаващи стоката оригинални документи (упътване за употреба, гаранционна карта и др.)

Препоръчително е пратката да съдържа копие от фактурата, което ще улесни действията по  процедурата за отказ от договора.

В случай, че са закупени повече от един еднакви продукти, а отказът се отнася за два или повече от тях, опаковката на само един от тези продукти може да бъде отваряна.

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА:

В случаите, при които върнатата стока

 • е с увредена опаковка
 • има следи от износване и употреба
 • има драскотини
 • е увредена от удари
 • има липсващи аксесоари
 • е без придружаващите стоката оригинални документи /гаранционна карта, упътване за употреба и др./,

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД запазва правото си да прецени спазени ли са изискванията за отказ, да приеме ли върнатата стока, губи ли Потребителят право на отказ от договора или да приеме стоката като направи отбив от цената. За решението си „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД уведомява Потребителя, като му изпраща имейл или SMS съобщение.

ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставени запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за стоки, при които Потребителят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. РЕКЛАМАЦИЯ 

Фирма „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която е съществувала при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаела за несъответствието. В гаранционния срок Производителят или Търговецът трябва да осигури съответствие на стоката с договора за продажба.

Закупените стоки от „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД имат двегодишна гаранция. Този гаранционен срок съответства на законовия гаранционен срок, регламентиран в Закона за защита на потребителите. За да ползва двегодишната гаранция, Потребителят задължително трябва да запази касовата бележка и/или фактура.

Когато за конкретна стока търговецът предложи търговска гаранция, по-голяма от законовата двегодишна гаранция, при покупката Потребителят получава уверение за това в писмена форма или на друг траен носител, достъпен за Потребителя. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на Потребителя и „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по изискванията на чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят има право да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, независимо от предоставената търговска гаранция на стоката. Несъответствието може да бъде открито след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа или експлоатацията.

Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до /шест/ месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

При рекламация Потребителят разполага с правата, регламентирани в Глава пета, Раздел III на Закона за защита на потребителите.

Рекламация на потребителска стока може да се предяви до 2 /две/ години от доставката на стоката и ще бъде приета, ако е предявена своевременно.

Рекламацията се предявява пред търговеца.  За всяка предявена рекламация Търговецът или упълномощено от него лице поддържа регистър.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на 1 /един/ месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от Потребителя. След изтичането на едномесечния срок, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да поиска намаляване на цената на стоката.

Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и не трябва да понася значителни неудобства.

Когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна, разходите за транспорт на стоката са за сметка на Потребителя. 

При предявяване на рекламация Потребителят може да претендира за безплатно извършване на ремонт, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на Потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на гаранционния срок е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, когато несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, когато рекламацията се отнася до компоненти/части с ограничен срок на годност и когато предявената от Потребителя рекламация е неоснователна.

При удовлетворяване на рекламация чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, се запазват първоначалните гаранционни условия.

Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, дните за извършване на ремонта се прибавят към гаранционния срок.

След удовлетворяване на рекламацията, Търговецът или упълномощено от него лице издава акт за това в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта , без да бъдат осигурявани каквито и да било други гаранции, извън посочените.

Гаранционното обслужване се извършва при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката и само и единствено във фирмения сервиз на „ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗОВЕ И ГУБИ ПРАВАТА СИ ПО ПРЕДОСТАВЕНАТА ГАРАНЦИЯ КОГАТО:

 • Потребителят не е запазил касовата бележка и/или фактурата или не ги предоставя при предявяване на рекламация
 • не са спазени указанията от инструкцията за употреба на стоката
 • не са спазени указанията за сглобяване, монтаж и профилактика
 • стоката е неправилно или частично асемблирана
 • има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение
 • повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда
 • повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението й – например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.
 • стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя или търговеца сервиз или от други лица
 • има извършена промяна или модификация на конструкцията
 • повредата е получена вследствие на монтирани от Потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата
 • дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ части, които са с ограничен срок на годност или подлежат на амортизация по време на нормалната експлоатация на стоката.

В срока на гаранция на стоката, тези части се заплащат от Потребителя.

Такива части са:

 • за детски колички – дамаска, чанта, покривало, сеннник, гуми – вътрешни и външни, багажник, дъждобран, цип, тик-так копчета, аксесоари
 • за столчета за кола – дамаска, сенник, покривало, аксесоари
 • за кошари за спане и игра – дамаска, дюшек, балдахин, цип, аксесоари
 • за бънджи, люлка, шезлонг, проходилка, столче за хранене, подложка за повиване – дамаска, аксесоари
 • за порт-бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе – дамаска, цип, тик-так копчета, аксесоари
 • за дървени легла – увредени и наранени плоскости, повреди в резултат на неспазени указания за монтаж
 • за играчки – гуми, акумулатори, батерии, аксесоари

10. ДРУГИ

„ПИ ДИ ТРЕЙД” ООД администрира този Сайт (www.beb4o.bg).

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

При използване на Сайта www.beb4o.bgПотребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както приложимото законодателство на Република България, включително и международното законодателство, за предоставяните на Сайта стоки и услуги.

Правата на купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват доставчика единствено в случай, че купувачът има качеството на „потребител“ съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени на електронната му  поща, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки Ползвател или Потребител. 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани в работни дни от 10:00 до 16:00 часа чрез посочените на Сайта координати за връзка – тел.: 0884 33 22 11; e-mail адрес: sales@beb4o.bg

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, ал.1, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

11. ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОР (ОРС) 

При възникване на спор, свързан с покупка от електронния ни магазин може да използвате сайта за ОРС:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG


ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4  от Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА www.beb4o.bg, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ СЧИТА, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Последна актуализация на Общите условия: 23 Март 2021 г.